ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Címzett és Kapcsolattartó!

Személyes adatait a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. Futárszolgálat a küldemény feladójával postai szolgáltatás teljesítésére létrejött szerződése keretében kezeli. Az alábbi tájékoztató a postai szolgáltatás teljesítésére során Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

Az adatkezelő

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban adatkezelő vagy szolgáltató):
a Criterion Készpénzlogisztikai Kft.
székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21- 25.
telefon:
e- mail:
amely a Criterion- vállalkozáscsoport tagja.

Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre az adatkezelés jogalapja szerint

A) Címzettek (akinek a feladó a küldeményt küldi)
Az adatkezelő az Ön személyes adatait a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § felhatalmazása alapján, közérdeken alapuló célból kezeli.
1. Az adatkezelő az alábbi személyes adatait a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, ügyfélszolgálat és panaszkezelés, a feladó és a Hatóság részére történő adatszolgáltatás céljából kezeli:

 • név;
 • telefonszám;
 • lakcím;
 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma.

2. Utánvét összegének bankkártyával történő kiegyenlítése esetén az adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulásával az az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) adatkezelő részére továbbítja az Ön alábbi adatait:

 • a fizető azonosítója;
 • bankkártya szám;;
 • a tranzakció összege, dátuma, időpontja;

B) Kapcsolattartók:

Az adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait arra tekintettel kezeli, hogy az adatkezelés a postai szolgáltatási szerződés teljesítéséhez – e körben kapcsolattartás, postai szolgáltatási szerződés teljesítése, számlázás, ügyfélszolgálat és panaszügyintézés, követelés behajtása – szükséges:

 • név;
 • telefonszám;
 • e- mail cím.

Személyes adatainak forrása

Személyes adatait a küldemény feladója adta át az adatkezelő részére a fenti célokból.

Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja

Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.
Személyes adataihoz hozzáféréssel kizárólag a távfelügyeleti szerződés teljesítésében részt vevő munkatársak rendelkeznek, és azok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.
A Címzettek személyes adatai – a feladó eltérő rendelkezésének hiányában – a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. 54. §- a értelmében a küldemény feladását követő naptári év végét követő 30 napon belül törlésre kerülnek.
A Kapcsolattartók személyes adatait az adatkezelő – a feladó eltérő értesítése hiányában – a postai szolgáltatási szerződés megszűnését követő 60 napon belül törli.

Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy
a) az adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
b) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;
c) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;
d) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;
e) kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
f) az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.

Jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2018. május 25.

Criterion Készpénzlogisztikai Kft.

adatkezelő